Menu

Kancelaria Notarialna

Zapraszamy Państwa do Kancelarii Notarialnej Notariusz Magdaleny Smreczak znajdującej się przy ulicy Kawek 2/2 w Katowicach-Brynowie.

Kancelaria jest czynna w godzinach:

Poniedziałek10.00 – 18.00
Wtorek09.00 – 16.30
Środa09.00 – 16.30
Czwartek09.00 – 16.30
Piątek08.00 – 15.00

Z uwagi na Państwa wygodę, istnieje także możliwość dokonania czynności o innej porze, dowolnego dnia tygodnia, a także – w uzasadnionych przypadkach – poza siedzibą kancelarii po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego:

tel. stacjonarny: 32 450 80 90
tel. komórkowy: 500 840 527

e-mail: kancelaria@notariuszbrynow.pl

Adres Kancelarii:
Kancelaria Notarialna
Notariusz Magdalena Smreczak

ul. Kawek 2/2
40-534 Katowice

Dodatkowe informacje:
Numer rachunku bankowego Kancelarii: 14 1090 0088 0000 0001 4142 4699
NIP: 954 258 79 28
Regon: 360057136

O kancelarii

Siedziba Kancelarii mieści się w przystosowanym dla osób niepełnosprawnych budynku przy ulicy Kawek 2/2 w Katowicach-Brynowie na Ptasim Osiedlu, przed którym można bezpłatnie zaparkować samochód. Kancelaria znajduje się w sąsiedztwie Delikatesów „Piotr i Paweł” przy ulicy Gawronów, wzdłuż której także dostępne są liczne miejsca parkingowe wyłączone ze strefy płatnego parkowania. Bliskość przystanków autobusowych oraz tramwajowych umożliwia dogodny dostęp do komunikacji miejskiej. Dodatkowo, naszym klientom zapewniamy bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia dotyczące czynności notarialnych udzielane są nieodpłatnie.

Serdecznie zapraszamy.

O zawodzie notariusza słów kilka

Po pierwsze, należy pamiętać o tym, że w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej podstawową rolą notariusza jako osoby zaufania publicznego jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnianie pewności obrotu gospodarczego. Notariusz reguluje stosunki prawne między klientami w taki sposób, by minimalizować możliwość wystąpienia na ich tle ewentualnych sporów sądowych. Zatem, z formalnego punktu widzenia, notariusz nie wykonuje usług, jak adwokat czy radca prawny, a dokonuje czynności notarialnych, podobnie jak czynią to sądy. Aby sprostać temu niezwykle odpowiedzialnemu zadaniu, wszystkie czynności notarialne wykonywane są w naszej Kancelarii z należytą dbałością i starannością.

Po drugie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zachowaniem zasad etyki zawodowej, notariusz zapewnia pełną realizację oczekiwań proponując optymalne rozwiązania i wskazując jednocześnie skutki prawne podejmowanych decyzji. W pracy notariusza niezbędne jest nie tylko indywidualne podejście do klienta, ale też poświęcanie każdej sprawie tyle czasu, ile wymaga jej staranne rozpatrzenie. We wszystkich transakcjach dokonywanych w naszej Kancelarii, czuwamy więc nad prawidłowym zabezpieczeniem praw i interesów stron oraz innych osób, dla których dane czynności mogą powodować skutki prawne.

W naszej pracy dostosowujemy się do potrzeb nowoczesnego klienta, dzięki temu możemy zaproponować Państwu profesjonalną i sprawną obsługę, dogodne terminy i komfortowe warunki.

Notariusz Magdalena Smreczak

Absolwentka prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doświadczenie zawodowe zdobywała od 2009 roku w Kancelarii Notarialnej notariusza Łukasza Nowaka i notariusza Saturnina Ociessy w Sosnowcu. Przygotowując się do wyzwań zawodu notariusza skończyła także studia podyplomowe w zakresie prawa gospodarczego i handlowego. Od 2015 roku, kiedy została powołana na stanowisko notariusza przez Ministra Sprawiedliwości, prowadzi Kancelarię Notarialną przy ulicy Kawek 2/2 w Katowicach.

Czynności notarialne

W przeciwieństwie do przedstawicieli innych zawodów prawniczych notariusz nie świadczy usług prawniczych, lecz dokonuje czynności notarialnych, tj. czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną o charakterze dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz obowiązany jest czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Ponadto, notariusz zobowiązany jest do bezpłatnego udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Czynności notarialne dokonywane są przez notariusza w siedzibie Kancelarii, jednakże istnieje możliwość dokonania ich w innym miejscu, jeśli przemawia za tym charakter czynności (np. protokół zgromadzenia wspólników spółki) lub szczególne okoliczności (np. stan zdrowia osoby pragnącej dokonać czynności notarialnej). Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Istnieje również możliwość dokonania czynności w języku obcym, przy udziale tłumacza przysięgłego danego języka.

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności. Stwierdzenie powinno nastąpić na podstawie prawem przewidzianych dokumentów tożsamości (dowód osobisty, paszport bądź karta pobytu w przypadku obcokrajowców).

Katalog czynności dokonywanych przez notariusza uregulowany jest szczegółowo w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie i obejmuje:

 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzanie poświadczeń (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu),
 • doręczanie oświadczeń,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów i danych na informatycznym nośniku danych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

W celu dokonania czynności notarialnych uprzejmie prosimy o kontakt z Kancelarią. Udzielimy Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących wymaganych w Państwa przypadku dokumentów, przebiegu czynności, obliczenia opłat związanych z jej dokonaniem oraz ustalenia dogodnego terminu spotkania.

Dokumenty

Szanowni Państwo,

aby zapewnić dokładną weryfikację dokumentów i sprawdzenie ich prawidłowości, co pozwoli na sprawne i bezpieczne sporządzenie czynności, dokumenty potrzebne do sporządzenia czynności notarialnych powinny zostać dostarczone do Kancelarii przed umówionym terminem spotkania.

W razie braku możliwości osobistego dostarczenia dokumentów, mogą one zostać przesłane do Kancelarii za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: kancelaria@notariuszbrynow.pl). Przekazane w ten sposób dokumenty powinny zostać okazane lub przedłożone w oryginale w dniu dokonania czynności.

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów niezbędnych do dokonania najbardziej typowych czynności notarialnych. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, zachęcamy Państwa do kontaktu.

Dokumenty i dane potrzebne do każdej czynności notarialnej

W przypadku osób fizycznych:

 • dane: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu w przypadku obcokrajowców), numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny;
 • jeśli strona będzie działała przez pełnomocnika – wypis aktu notarialnego zawierającego pełnomocnictwo;
 • jeśli strona pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową jej i jego małżonka;
 • numer identyfikacji podatkowej – NIP w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

W przypadku osób prawnych (lub innych podmiotów):

 • dane: nazwę, siedzibę, NIP, REGON, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, seria, numer i data ważności dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu w przypadku obcokrajowców);
 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców – KRS;
 • uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy albo z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej (np. z umowy Spółki) wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna;
 • jeśli strona będzie działała przez pełnomocnika – wypis aktu notarialnego zawierającego pełnomocnictwo.

Darowizna

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 • dane Darczyńcy/Obdarowanego,
 • określenie stopnia pokrewieństwa/powinowactwa pomiędzy Darczyńcą i Obdarowanym,
 • określenie przedmiotu umowy darowizny,
 • określenie wartości przedmiotu umowy darowizny.

Dokumenty wymagane w przypadku, gdy przedmiotem darowizny jest:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona;
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, w której zasobach znajduje się dany lokal, o tym, komu przysługuje prawo do danego lokalu wraz z informacją o jego składzie, położeniu, numerze księgi wieczystej lub jej braku oraz numerze księgi wieczystej dla budynku.

Dodatkowo:

 • świadectwo charakterystyki energetycznej;
 • jeśli prawo do lokalu zostało nabyte w drodze dziedziczenia (ze spadku) lub na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia lokalu) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn lub o przedawnieniu zobowiązania z tytułu tego podatku lub stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn);
 • jeśli prawo do lokalu jest obciążone hipoteką – oświadczenie wierzyciela hipotecznego (podmiotu, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka) o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki;
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu;
 • zaświadczenie o liczbie/braku osób zameldowanych w lokalu.

Nieruchomość stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu (odrębna własność lokalu)

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do lokalu, np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym.

Dodatkowo:

 • jeśli lokal został nabyty w drodze dziedziczenia (ze spadku) lub na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia lokalu) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn lub o przedawnieniu zobowiązania z tytułu tego podatku lub stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn);
 • jeśli lokal jest obciążony hipoteką – oświadczenie wierzyciela hipotecznego (podmiotu, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka) o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki;
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu;
 • zaświadczenie o liczbie/braku osób zameldowanych w lokalu.

Nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu bądź prawo użytkowania wieczystego gruntu

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do nieruchomości, np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym;
 • wypis z rejestru gruntów z adnotacją: „dokument ten stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej”, bądź – w przypadku, gdy działka będzie wydzielana do nowej lub innej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej z adnotacją: „dokument ten stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej”;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu (zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) lub zaświadczenie o jego braku oraz wydanych/braku wydanych decyzjach o warunkach zabudowy lub decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego, albo decyzja o warunkach zabudowy (ostateczna).

Dodatkowo:

 • jeśli występują zmiany gruntowe, wykaz zmian gruntowych z adnotacją: „dokument ten stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej”;
 • jeśli działka gruntu powstała w wyniku podziału innej działki gruntu, a podział nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej, ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości oraz wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych z adnotacją: „dokumenty te stanowią podstawę wpisu do księgi wieczystej”;
 • jeśli nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia (ze spadku) lub na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn lub o przedawnieniu zobowiązania z tytułu tego podatku lub stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn);
 • jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką – oświadczenie wierzyciela hipotecznego (podmiotu, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka) o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki;
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach i podatkach związanych z nieruchomością;
 • zaświadczenie o liczbie/braku osób zameldowanych (w przypadku nieruchomości zabudowanej).

Sprzedaż

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 • dane Sprzedającego/Kupującego,
 • określenie przedmiotu umowy sprzedaży,
 • określenie ceny oraz sposobu i terminu zapłaty ceny,
 • określenie terminu wydania przedmiotu umowy w posiadanie stronie Kupującej.

Dokumenty wymagane, w przypadku gdy przedmiotem darowizny jest:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona;
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, w której zasobach znajduje się dany lokal, o tym, komu przysługuje prawo do danego lokalu wraz z informacją o jego składzie, położeniu, numerze księgi wieczystej lub jej braku oraz numerze księgi wieczystej dla budynku.

Dodatkowo:

 • świadectwo charakterystyki energetycznej;
 • jeśli koszt będzie pokrywany z kredytu bankowego, umowa kredytowa i zaświadczenie Banku o udzieleniu kredytu wraz z informacją, czy na zabezpieczenie kredytu będzie ustanawiana hipoteka w akcie;
 • jeśli prawo do lokalu zostało nabyte w drodze dziedziczenia (ze spadku) lub na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia lokalu) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn lub o przedawnieniu zobowiązania z tytułu tego podatku lub stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn);
 • jeśli prawo do lokalu jest obciążone hipoteką – oświadczenie wierzyciela hipotecznego (podmiotu, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka) o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki;
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu;
 • zaświadczenie o liczbie/braku osób zameldowanych w lokalu.

Nieruchomość stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu (odrębna własność lokalu)

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do lokalu, np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym.

Dodatkowo:

 • świadectwo charakterystyki energetycznej;
 • jeśli koszt będzie pokrywany z kredytu bankowego, umowa kredytowa i zaświadczenie Banku o udzieleniu kredytu wraz informacją, czy na zabezpieczenie kredytu będzie ustanawiana hipoteka w akcie;
 • jeśli lokal został nabyty w drodze dziedziczenia (ze spadku) lub na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia lokalu) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn lub o przedawnieniu zobowiązania z tytułu tego podatku lub stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn);
 • jeśli lokal jest obciążony hipoteką – oświadczenie wierzyciela hipotecznego (podmiotu, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka) o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki;
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu;
 • zaświadczenie o liczbie/braku osób zameldowanych w lokalu.

Nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu bądź prawo użytkowania wieczystego gruntu

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do nieruchomości wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym;
 • wypis z rejestru gruntów z adnotacją: „dokument ten stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej”, bądź – w przypadku, gdy działka będzie wydzielana do nowej lub innej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej z adnotacją: „dokument ten stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej”;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu (zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) lub zaświadczenie o jego braku oraz wydanych/braku wydanych decyzjach o warunkach zabudowy lub decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego, albo decyzja o warunkach zabudowy (ostateczna).

Dodatkowo:

 • jeśli występują zmiany gruntowe, wykaz zmian gruntowych z adnotacją: „dokument ten stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej”;
 • jeśli działka gruntu powstała w wyniku podziału innej działki gruntu, a podział nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej, ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości oraz wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych z adnotacją: „dokumenty te stanowią podstawę wpisu do księgi wieczystej”;
 • świadectwo charakterystyki energetycznej;
 • jeśli koszt będzie pokrywany z kredytu bankowego, umowa kredytowa i zaświadczenie Banku o udzieleniu kredytu wraz informacją, czy na zabezpieczenie kredytu będzie ustanawiana hipoteka w akcie;
 • jeśli nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia (ze spadku) lub na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn lub o przedawnieniu zobowiązania z tytułu tego podatku lub stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn);
 • jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką – oświadczenie wierzyciela hipotecznego (podmiotu, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka) o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki;
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach i podatkach związanych z nieruchomością;
 • zaświadczenie o liczbie/braku osób zameldowanych (w przypadku nieruchomości zabudowanej).

Poświadczenie dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia jest jednym ze sposobów na potwierdzenie przez spadkobiercę prawa do spadku. Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego (z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych). Postępowanie spadkowe przeprowadzane przed notariuszem składa się z kilku następujących po sobie etapów i zostaje zakończone w chwili zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Etapy postępowania:

 • Jeśli spadkodawca pozostawił testament postępowanie rozpoczyna się od jego otwarcia i ogłoszenia, chyba że już nastąpiło otwarcie i ogłoszenie testamentu. Z otwarcia i ogłoszenia testamentu notariusz sporządza (w formie aktu notarialnego) protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu.
 • Następnie notariusz sporządza (w formie aktu notarialnego) protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.
 • Jeśli od dnia otwarcia spadku nie upłynęło 6 miesięcy, w protokole dziedziczenia należy zamieścić oświadczenia spadkobierców o prostym przyjęciu spadku lub przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku, chyba że oświadczenia tej treści zostały już przez spadkobierców uprzednio złożone.
 • Po spisaniu protokołu dziedziczenia notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, jeśli nie ma wątpliwości co do osoby spadkobiercy i wysokości udziałów w spadku, a w przypadku, gdy spadkodawca uczynił zapis windykacyjny − co do osoby, na której rzecz spadkodawca uczynił zapis windykacyjny i przedmiotu zapisu.
 • Notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia dokonuje jego wpisu do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia.

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane

 • dane Spadkobierców;
 • dane Spadkodawcy, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer ewidencyjny PESEL (w razie braku dokumentu, z którego numer ten wynika – zaświadczenie z Urzędu Miasta – Wydziału Ewidencji Ludności/Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego o numerze ewidencyjnym PESEL Spadkodawcy), datę i miejsce zgonu oraz ostatnie miejsce zamieszkania;
 • informacja, czy w skład spadku wchodzą nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste (jeśli tak – podanie numerów tych ksiąg oraz wskazanie Sądu Rejonowego, który prowadzi księgę wieczystą);
 • potwierdzenie, że Spadkodawca w chwili śmierci posiadał polskie obywatelstwo (lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej);
 • potwierdzenie, że w skład spadku nie wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą.

Dokumenty wymagane do przeprowadzenia poświadczenia dziedziczenia

 • odpis skrócony aktu zgonu Spadkodawcy;
 • odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku: jeżeli pozostają w związku małżeńskim – odpis skrócony aktu małżeństwa, a jeżeli pozostają stanu wolnego – odpis skrócony aktu urodzenia;
 • jeżeli istnieją – testament lub testamenty pozostawione przez Spadkodawcę;
 • wypisy aktów notarialnych dokumentujących oświadczenia Spadkobierców o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (jeśli były składane w innej kancelarii notarialnej lub przed Sądem);
 • wypis protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu (jeśli został sporządzony w innej kancelarii notarialnej);
 • jeśli była zawarta: wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę zawartą przez spadkobiercę z przyszłym Spadkodawcą w przedmiocie zrzeczenia się dziedziczenia po nim.

Testament

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane stron:

 • dane Testatora, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu w przypadku obcokrajowców), numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia;
 • dane Spadkobiercy, czyli w przypadku osób fizycznych: imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer ewidencyjny PESEL, data i miejsce urodzenia, a w przypadku osób prawnych (lub innych podmiotów): nazwę, siedzibę, NIP, REGON, numer KRS;
 • w przypadku zapisu lub zapisu windykacyjnego w testamencie – określenie przedmiotu zapisu.

Dokumenty wymagane w przypadku, gdy testament zawiera zapis lub zapis windykacyjny, którego przedmiotem jest:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona;
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, w której zasobach znajduje się dany lokal, o tym, komu przysługuje prawo do danego lokalu wraz z informacją o jego składzie, położeniu, numerze księgi wieczystej lub jej braku oraz numerze księgi wieczystej dla budynku.

Nieruchomość stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu (odrębna własność lokalu)

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do lokalu, np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym.

Nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu bądź prawo użytkowania wieczystego gruntu

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do nieruchomości, np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym.

Małżeńskie umowy majątkowe

Umowa majątkowa małżeńska (potocznie zwaną intercyzą) to umowa pomiędzy małżonkami, której celem jest odmienne niż ustawowe uregulowanie stosunków majątkowych małżeńskich. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową:

 • rozszerzyć,
 • ograniczyć,
 • ustanowić rozdzielność majątkową,
 • ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana (wymagana jest forma aktu notarialnego). W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 • dane Małżonków,
 • określenie dotychczasowego ustroju majątkowego obowiązującego Małżonków,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (nie dotyczy umowy przedmałżeńskiej),
 • w przypadku chęci zawarcia umowy przedmałżeńskiej – określenie planowanego terminu zawarcia związku małżeńskiego,
 • w przypadku chęci ograniczenia wspólności ustawowej – oznaczenie przedmiotów, które mają zostać wyłączone z majątku wspólnego,
 • w przypadku chęci rozszerzenia wspólności ustawowej – oznaczenie przedmiotów, które mają zostać włączone do majątku wspólnego.

Pełnomocnictwo

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące informacje:

 • dane Mocodawcy/Pełnomocnika;
 • w przypadku chęci ustanowienia kilku Pełnomocników – informacja, czy każdy z Pełnomocników może działać samodzielnie, czy też mogą działać tylko łącznie;
 • zakres pełnomocnictwa – czynności, do których pełnomocnictwo zostanie udzielone (jeśli umocowanie dotyczy rozporządzania nieruchomością – informacje lub dokumenty dotyczące tej nieruchomości, w tym w szczególności odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym;
 • informacja, czy pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw;
 • informacja, czy pełnomocnik może być druga stroną czynności dokonywanej w wykonaniu pełnomocnictwa i czy może reprezentować obie strony czynności;
 • informacja, czy pełnomocnictwo jest terminowe.

Do udzielenia pełnomocnictwa konieczne jest stawiennictwo Mocodawcy. Obecność pełnomocnika nie jest konieczna.

Podział majątku wspólnego

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa.

Wspólność ta może jednak ustać w wyniku rozwiązania małżeństwa przez rozwód, orzeczenie separacji lub w wyniku zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową. Dotychczasowy majątek objęty wspólnością majątkową małżeńską z chwilą ustania tej wspólności staje się współwłasnością małżonków (najczęściej w równych udziałach).

Podział takiego majątku, którego wspólność ustała, może nastąpić w drodze umowy lub przed sądem. Warunkiem dokonania umownego podziału majątku jest jednak zgoda małżonków lub byłych już małżonków w zakresie sposobu podziału takiego majątku.

Umowny podział majątku wspólnego może obejmować albo cały majątek wspólny małżonków, albo tylko jego część. Jednakże, jeżeli przedmiotem umowy o podział majątku jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, umowa taka musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 • dane Małżonków;
 • określenie, czy podział następuje w związku z: zawarciem umowy majątkowej o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, orzeczeniem separacji, czy orzeczeniem rozwodu;
 • opis przedmiotu/przedmiotów umowy;
 • określenie sposobu podziału majątku (komu ma przypaść dany przedmiot, czy w całości, czy w udziałach – jeśli w udziałach, to w jakiej wysokości);
 • określenie, czy podział majątku przeprowadzany jest ze spłatą/dopłatą na rzecz któregoś z Małżonków;
 • określenie wartości rynkowej przedmiotu/przedmiotów umowy;
 • określenie terminu wydania przedmiotu/przedmiotów umowy w posiadanie nabywcy.

Dokumenty wymagane w przypadku, gdy przedmiotem podziału majątku wspólnego jest:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona;
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, w której zasobach znajduje się dany lokal, o tym, komu przysługuje prawo do danego lokalu wraz z informacją o jego składzie, położeniu, numerze księgi wieczystej lub jej braku oraz numerze księgi wieczystej dla budynku;
 • jeśli podział majątku następuje w związku z zawarciem umowy majątkowej o ustanowieniu rozdzielności majątkowej – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową;
 • jeśli podział majątku następuje w związku z orzeczeniem separacji – odpis wyroku orzekającego separację;
 • jeśli podział majątku następuje w związku z orzeczeniem rozwodu – odpis wyroku orzekającego rozwód.

Dodatkowo:

 • jeśli prawo do lokalu zostało nabyte w drodze dziedziczenia (ze spadku) lub na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia lokalu) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn lub o przedawnieniu zobowiązania z tytułu tego podatku lub stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn);
 • jeśli prawo do lokalu jest obciążone hipoteką – oświadczenie wierzyciela hipotecznego (podmiotu, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka) o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki;
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu;
 • zaświadczenie o liczbie/braku osób zameldowanych w lokalu.

Nieruchomość stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu (odrębna własność lokalu)

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do lokalu, np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym;
 • jeśli podział majątku następuje w związku z zawarciem umowy majątkowej o ustanowieniu rozdzielności majątkowej – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową;
 • jeśli podział majątku następuje w związku z orzeczeniem separacji – odpis wyroku orzekającego separację;
 • jeśli podział majątku następuje w związku z orzeczeniem rozwodu – odpis wyroku orzekającego rozwód.

Dodatkowo:

 • jeśli lokal został nabyty w drodze dziedziczenia (ze spadku) lub na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia lokalu) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn lub o przedawnieniu zobowiązania z tytułu tego podatku lub stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn);
 • jeśli lokal jest obciążony hipoteką – oświadczenie wierzyciela hipotecznego (podmiotu, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka) o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki;
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu;
 • zaświadczenie o liczbie/braku osób zameldowanych w lokalu.

Nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu bądź prawo użytkowania wieczystego gruntu

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do nieruchomości, np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym;
 • wypis z rejestru gruntów z adnotacją: „dokument ten stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej”, bądź – w przypadku, gdy działka będzie wydzielana do nowej lub innej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej z adnotacją: „dokument ten stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej”;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu (zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) lub zaświadczenie o jego braku oraz wydanych/braku wydanych decyzjach o warunkach zabudowy lub decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego, albo decyzja o warunkach zabudowy (ostateczna);
 • jeśli podział majątku następuje w związku z zawarciem umowy majątkowej o ustanowieniu rozdzielności majątkowej – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową;
 • jeśli podział majątku następuje w związku z orzeczeniem separacji – odpis wyroku orzekającego separację;
 • jeśli podział majątku następuje w związku z orzeczeniem rozwodu – odpis wyroku orzekającego rozwód.

Dodatkowo:

 • jeśli występują zmiany gruntowe, wykaz zmian gruntowych z adnotacją: „dokument ten stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej”;
 • jeśli działka gruntu powstała w wyniku podziału innej działki gruntu, a podział nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej, ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości oraz wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych z adnotacją: „dokumenty te stanowią podstawę wpisu do księgi wieczystej”;
 • jeśli nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia (ze spadku) lub na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn lub o przedawnieniu zobowiązania z tytułu tego podatku lub stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn);
 • jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką – oświadczenie wierzyciela hipotecznego (podmiotu, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka) o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki;
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach i podatkach związanych z nieruchomością,
 • zaświadczenie o liczbie/braku osób zameldowanych (w przypadku nieruchomości zabudowanej).

Hipoteka

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 • dane osoby ustanawiającej hipotekę/wierzyciela,
 • oznaczenie (opis) zabezpieczanej wierzytelności oraz opis dokumentu, z którego wynika obowiązek ustanowienia hipoteki,
 • określenie wysokości hipoteki,
 • określenie, czy hipoteka obciążyć ma całą nieruchomość (do ustanowienia hipoteki wymagane jest oświadczenie właściciela lub wszystkich współwłaścicieli),
 • określenie, czy hipoteka ma obciążyć udział w nieruchomości (do ustanowienia hipoteki wymagane jest oświadczenie współwłaściciela, którego udział ma zostać obciążony).

Dokumenty wymagane, w przypadku, gdy przedmiotem hipoteki jest:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona;
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, w której zasobach znajduje się dany lokal, o tym, komu przysługuje prawo do danego lokalu wraz z informacją o jego składzie, położeniu, numerze księgi wieczystej lub jej braku oraz numerze księgi wieczystej dla budynku.

Dodatkowo: jeśli prawo do lokalu zostało nabyte w drodze dziedziczenia (ze spadku) lub na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia lokalu) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn lub o przedawnieniu zobowiązania z tytułu tego podatku lub stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn).

Nieruchomość stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu (odrębna własność lokalu)

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do lokalu, np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym.

Dodatkowo: jeśli lokal został nabyty w drodze dziedziczenia (ze spadku) lub na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia lokalu) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn lub o przedawnieniu zobowiązania z tytułu tego podatku lub stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn).

Nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu bądź prawo użytkowania wieczystego gruntu

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do nieruchomości, np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym;
 • wypis z rejestru gruntów z adnotacją: „dokument ten stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej”, bądź – w przypadku, gdy działka będzie wydzielana do nowej lub innej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej z adnotacją: „dokument ten stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej”.

Dodatkowo: jeśli nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia (ze spadku) lub na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn lub o przedawnieniu zobowiązania z tytułu tego podatku lub stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn).

Opłaty i podatki

Za sporządzenie czynności notarialnej notariusz pobiera:

WYNAGRODZENIE (TAKSA NOTARIALNA)

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności. Maksymalne stawki taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Zasadniczo wynagrodzenie notariusza jest uzależnione od wartości przedmiotu czynności notarialnej, jednakże w przypadku wielu czynności – wprost wymienionych w paragrafach od 8 do 16 powołanego rozporządzenia – wysokość wynagrodzenia została określona kwotowo. Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według stawki 23%.

PODATKI

Jako płatnik, notariusz obowiązany jest na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku oraz wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy to jedynie czynności przewidzianych w ustawie, dokonywanych w formie aktu notarialnego. Podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych;
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku;
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy;
 • umowy dożywocia;
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat;
 • ustanowienie hipoteki;
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności;
 • umowy depozytu nieprawidłowego;
 • umowy spółki,

a także zmiany wymienionych wyżej umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Natomiast podatek od spadków darowizn pobierany jest przez notariusza (płatnika) tylko w przypadku sporządzenia czynności w formie aktu notarialnego, a które obejmują: umowę darowizny, nieodpłatne zniesienie współwłasności lub ugodę w tym zakresie.

OPŁATY SĄDOWE

Opłatę sądową od wniosku o wpis do księgi wieczystej, podlegającego zamieszczeniu w akcie notarialnym, strona czynności prawnej, na której spoczywa obowiązek poniesienia opłaty, uiszcza: gotówką, do rąk notariusza bądź na rachunek bankowy Kancelarii. Pobrane opłaty notariusz przekazuje dokonując wpłaty na rachunek bankowy sądu rejonowego – właściwego do rozpoznania wniosku o wpis do księgi wieczystej – lub bezpośrednio w kasie tego sądu.
Wysokość opłat sądowych regulowana jest ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – artykuły od 42 do 48.

Notariusz w sporządzanym dokumencie wymienia wysokość pobranych podatków i opłat sądowych, a także wysokość pobranego wynagrodzenia, powiększanego o podatek od towarów i usług (VAT), powołując podstawę prawną ich pobrania.

Należy pamiętać również i o tym, że oryginał aktu notarialnego notariusz przechowuje w Kancelarii przez 10 lat od jego sporządzenia, a następnie przekazuje na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego. Stronom tego aktu wydawane są jego „wypisy”, czyli dokumenty będące dosłownym powtórzeniem oryginału i mające moc prawną oryginału. Sporządzenie wypisów jest odrębną czynnością notarialną, za którą również należne jest wynagrodzenie w wysokości 6 zł + VAT 23% za jedną stronę.

Szczegółową informację o wysokości taksy notarialnej, innych opłat i podatków od konkretnej czynności uzyskają Państwo kontaktując się z Kancelarią.

ZWOLNIENIE Z WYNAGRODZENIA

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego – właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania – o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Zwolnienie to stosuje się również do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. Sąd po ustaleniu, iż zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej, a za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.